INTEGRITETSPOLICY

II.N.A MARIN AB

I.N.A. Marin AB, org.nr 556452-4295 (nedan kallat ”I.N.A. Marin” eller ”vi”), värnar om din personliga integritet och har därför upprättat denna integritetspolicy avseende behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.

När du har kontakt med oss behöver vi ibland hantera personuppgifter om dig. Vi ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, både för att säkerställa vår verksamhet och samtidigt för att skydda din integritet.

I denna integritetspolicy finns information om i vilka sammanhang vi behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

Bakgrund och syfte

Personuppgift

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, en adress, ett telefonnummer, en e-postadress eller ett personnummer.

Behandling av en personuppgift

Med ”behandling” av personuppgift avses i dataskyddslagstiftningens mening i princip all hantering av personuppgifter, t.ex. att samla in, registrera, arkivera eller lämna ut en personuppgift.

Tillämpligt regelverk

All behandling av personuppgifter omfattas av den s.k. dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), som är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen.

Vår behandling av personuppgifter

Ändamål för behandling

Enligt dataskyddslagstiftningen får personuppgifter bara samlas in för särskilda ändamål. Den som samlat in uppgifter får inte i ett senare skede behandla uppgifterna för annat ändamål än för det de ursprungligen samlades in för. Vår behandling av personuppgifter syftar till att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig och har främst följande ändamål.                                                     

  • Att administrera och tillhandahålla våra varor och tjänster.
  • Att hantera övriga förfrågningar.
  • Att lämna information och marknadsföra varor och tjänster.

Rättslig grund för behandling

För att få behandla personuppgifter krävs det också det finns en s.k. rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Vi behandlar personuppgifter med stöd av någon eller några av följande rättsliga grunder: I) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, II) för att fullgöra en rättslig förpliktelse, III) vi har ett s.k. ”berättigat intresse” för behandlingen, eller IV) på grund av samtycke. Vår hantering avser t.ex. följande situationer.

  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst som du har köpt av oss eller är intresserad av.
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. krav på oss att följa regelverket som gäller för bokföring.
  • Vi har i vissa fall ett s.k. berättigat intresse att behandla personuppgifter, t.ex. för att kunna besvara kundförfrågningar eller vidta marknadsföringsåtgärder.
  • Personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Ansvar för behandling av personuppgifter

I.N.A. MARIN är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för all behandling av personuppgifter i verksamheten (se kontaktuppgifter nedan).

Skydd för personuppgifter

Dina personuppgifter är endast åtkomliga för de personer hos oss som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att dina personuppgifter hanteras och skyddas på ett säkert sätt hos oss.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster åt oss för att t.ex. hantera utskick och tillhandahålla IT-system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättade med alla externa parter som vi samarbetar med.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrifter, t.ex. om vi är skyldiga att lämna ut vissa uppgifter till Skatteverket och eventuella övriga myndigheter.

Lagringsminimering av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Det innebär att dina personuppgifter kommer att tas bort från våra system när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering

Du som har personuppgifter registrerade hos oss har också vissa rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har t.ex. rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig (registerutdrag). Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Det finns också under vissa förutsättningar en rätt för dig att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade. Vilka rättigheterna du har beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa av dina principiella rättigheter enligt dataskyddsförordningen endast gäller under vissa förutsättningar.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till oss. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering

Du som har personuppgifter registrerade hos oss har också vissa rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har t.ex. rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig (registerutdrag). Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Det finns också under vissa förutsättningar en rätt för dig att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade. Vilka rättigheterna du har beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa av dina principiella rättigheter enligt dataskyddsförordningen endast gäller under vissa förutsättningar.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till oss. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@inamarin.se eller
I.N.A. MARIN AB, Hamnvägen 6, 183 57 TÄBY.

Senast uppdaterad: 2018-10-26